صفحه اصلی / آخرین بلوکها

آخرین بلوکها

۱۰۰ بلوک پیدا شده آخر (تلاش استخر %)

{{ algorithm }} الگوریتم
{{ miningMethod }} روش استخراج
{{ poolHashrate }} هش ریت استخر
{{ minerCount }} تعداد ماینرهای فعال
{{ poolFee }} کارمزد استخر